Kontakt

BLV Centrum Wsparcia

USHIO Poland Sp. z o.o.
Pass, Ul. Stefana Batorego 17
05-870 Błonie, Polska

Tel +48 (22) 731 13 45
Fax +48 (22) 731 13 63
E-Mail handel(at)ushio.pl
www.blv-licht.pl

Warunki dostawy i płatności - międzynarodowe

Warunki dostawy i płatności - międzynarodowe

(Zmieniony 01.08.2017 r.; dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw i klientów publicznych spoza Niemiec).

1. Zakres zastosowania, przechowywanie danych

a) Do czasu ich odwołania przez nas, niniejsze Warunki Dostaw i Płatności obowiązują dla wszystkich transakcji handlowych, w tym przyszłych transakcji, nawet jeśli nie zostały wyraźnie uzgodnione w tym czasie. Każda umowa odbiegająca od tej zasady musi zostać przez nas pisemnie potwierdzona.

b) Klient nie zgadza się na uwzględnienie jego ogólnych warunków handlowych, w szczególności warunków zakupu, które nie stanowią integralnej części umowy, nawet jeśli nie wyrazimy wobec nich sprzeciwu lub zrealizujemy dostawę. Niniejsze Warunki Dostawy i Płatności uważa się za przyjęte najpóźniej z chwilą otrzymania naszego towaru.

2. Zawarcie Umowy, Ceny, Minimalne Zamówienie

a) Wszystkie nasze oferty i cenniki mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Złożenie oferty w żaden sposób nie zobowiązuje nas do przyjęcia zamówienia. Zamówienia uważa się za przyjęte przez nas dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez nas zamówienia.

b) Ceny są cenami loco fabryka, bez opakowania, zgodnie z Incoterms 2010. Są to ceny netto, do których należy doliczyć podatek obrotowy obowiązujący w danym momencie. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, naliczane są ceny obowiązujące w dniu dostawy.

c) Dla każdego kraju obowiązują różne minimalne ilości zamówienia i dodatkowe opłaty (pakowanie i dostawa) dla małych ilości zamówienia.

d) Wszystkie zarządzenia są prawnie wiążące. Nie ma prawa do wycofania się lub anulowania zamówienia.

3. Dostawa, Przesyłka, Opóźnienie

a) O ile nie uzgodniono inaczej, dostawy realizowane są loco fabryka zgodnie z definicją zawartą w Incoterms 2010. Ryzyko przechodzi na Klienta w momencie opuszczenia przez towar naszej fabryki lub magazynu.

b) Przesyłki ekspresowe lub szybkie powinny być realizowane wyłącznie na polecenie klienta, jeżeli ten ostatni przyjmie na siebie pełne koszty z tym związane.

c) Termin dostawy zostanie odpowiednio wydłużony, jeżeli w wyniku zakłóceń związanych z zaopatrzeniem, produkcją lub dostawami w miejscu naszej działalności lub u naszych własnych dostawców, np. z powodu niedoborów energii, zakłóceń w ruchu drogowym, niedoborów surowców, wad jakościowych, zmian w jakości surowców, strajków, lokautów, niedoborów personelu oraz wszystkich innych przypadków siły wyższej i z przyczyn, które uniemożliwiają nam dotrzymanie terminów. Klient może odstąpić od umowy tylko wtedy, gdy został nam przyznany dodatkowy termin na piśmie. Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy musi być sporządzone na piśmie, jeśli nie wywiążemy się z naszych zobowiązań w przedłużonym terminie.

d) Jeśli Klient zwleka z zapłatą za poprzednią dostawę, mamy prawo wstrzymać dostawę lub odstąpić od umowy bez obowiązku odszkodowania za poniesione straty.

e) Jesteśmy uprawnieni do częściowych dostaw i do dokonywania zwyczajowych nadwyżek lub niedotrzymań do 10% wartości całego zamówienia.

4. Zwrot towarów

a) Prawo do zwrotu lub wymiany zamówionego towaru jest wykluczone. Jeśli jednak w konkretnym przypadku zgodzimy się na dokonanie zwrotu, wcześniej wydając pisemne potwierdzenie, towar musi zostać dostarczony na nasze miejsce, w którym dokonujemy płatności za fracht służbowy i na ryzyko Klienta. Z zasady noty kredytowe wystawia się wyłącznie na całe pudełka w ich oryginalnym opakowaniu.

b) Przy emisji not kredytowych odejmuje się koszty ryczałtowe w wysokości 20 % wartości zamówienia, ale co najmniej 100 EUR. W przypadku poniesienia dodatkowych kosztów, np. naprawy lub przepakowania, koszty te obciąża się oddzielnie. Towary magazynowe, które nie są łatwe w sprzedaży lub są przestarzałe, a zamówienia specjalne lub artykuły na zamówienie i towary specjalnie stemplowane nie mogą zostać zwrócone. Nie dotyczy to przypadków, w których odstąpienie przez Klienta od umowy jest uzasadnione.

c) Zwrot towarów używanych jest wykluczony, z wyjątkiem uznanych reklamacji.

5. Płatność, odsetki, potrącenie, zatrzymanie

a) Nasze faktury są płatne w ciągu 15 dni od daty wystawienia faktury, bez potrąceń, chyba że uzgodniono inaczej. Dostawa może być jednak uzależniona od wpłacenia zaliczki.

b) Zastrzegamy sobie prawo do indywidualnego przyjmowania weksli. Weksle przyjmowane są wyłącznie w drodze płatności. Za weksle pobieramy zwyczajową bankową stopę dyskontową oraz opłaty windykacyjne. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za terminowy odbiór lub sprzeciw.

c) Płatność uważa się za dokonaną dopiero po nieodwołalnym całkowitym rozliczeniu środków na naszym koncie.

d) W przypadku zwłoki Klienta w płatności należy zapłacić odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej (§6:119a Kodeksu Cywilnego Holandii), płatne co miesiąc z mocą wsteczną. Zastrzegamy sobie prawo do naliczania dalszych odszkodowań za opóźnienie w realizacji zamówienia.

e) Jeśli nasze warunki płatności nie zostaną spełnione, wszystkie nasze roszczenia stają się wymagalne natychmiastowej płatności.

f) Tylko osoby, które posiadają nasze pisemne upoważnienie do ściągania należności są uprawnione do ich otrzymania.

g) Klient może skorzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na jednym i tym samym stosunku umownym. Klient ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone przez sąd lub uznane przez nas.

6. Zachowanie tytułu

a) Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu i wszystkich innych naszych należności od Klienta lub do momentu ich honorowania, jeżeli oferowane są czeki lub weksle - w tym również zniżki na weksle wystawione przez samego Klienta. Obejmuje to również roszczenia warunkowe. W przypadku rachunków bieżących prawo zatrzymania jest zabezpieczeniem naszego roszczenia do salda rachunku. Ma to również zastosowanie do roszczeń, które są warunkowe lub powstaną w przyszłości.

b) W przypadku zwłoki Klienta w zapłacie, znacznego pogorszenia jego sytuacji finansowej lub złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego w stosunku do jego majątku, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu towaru zastrzeżonego. Zleceniodawca jest wówczas zobowiązany do udzielenia nam dostępu do towaru zastrzeżonego, który nadal pozostaje w jego posiadaniu, do sporządzenia i przekazania nam dokładnej listy towarów, a także do wyboru i przekazania nam towarów. Poza tym musimy otrzymać wszystkie dokumenty i informacje istotne dla ochrony naszego tytułu.

c) Jeżeli całkowita wartość dostarczonych nam zabezpieczeń przekroczy nasze żądania o więcej niż 10%, na życzenie Klienta zwolnimy zabezpieczenia w tym zakresie według naszego uznania.

d) Towar z zastrzeżeniem prawa własności musi być ubezpieczony przez Klienta od wszelkich ryzyk składowania, a na nasze żądanie Klient musi udowodnić, że takie ubezpieczenie zostało wykonane. Klient ponosi koszty wszystkich wyżej wymienionych zobowiązań do współpracy. Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania nas o zajęciu lub innej ingerencji osób trzecich.

7. Roszczenia, gwarancja, umorzenie należności

a) Zasadniczo wadliwe produkty muszą zostać zwrócone do nas w celu przeprowadzenia wewnętrznej kontroli jakości przed zatwierdzeniem reklamacji gwarancyjnej. W bardzo rzadkich i wyjątkowych przypadkach i tylko za naszą uprzednią zgodą można odstąpić od zwrotu produktów, jeśli Klient dostarczy kod produktu, kod produkcji oraz obszerne zdjęcia, które dowodzą wadliwości produktu.

b) W przypadku wadliwego towaru udzielamy gwarancji w formie późniejszej naprawy lub dostawy zastępczej, według naszego uznania.

c) Jeśli późniejsze wykonanie nie powiedzie się, klient może żądać według własnego uznania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Jeżeli jednak dojdzie do niewielkiego naruszenia umowy, w szczególności w przypadku nieznacznych wad, Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy.

d) Klient jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia widocznych wad w ciągu 2 tygodni od otrzymania towaru, w przeciwnym razie roszczenia z tytułu rękojmi są wykluczone. Aby dotrzymać tego terminu, wystarczy, aby sprawozdanie zostało przesłane na czas. Ciężar dowodu spoczywa na kliencie we wszystkich okolicznościach uzasadniających jego roszczenie, w szczególności w odniesieniu do samej wady, momentu stwierdzenia wady i terminowego złożenia reklamacji.

e) Jeśli klient zdecyduje się na odstąpienie od umowy z powodu wady prawnej lub wady jakościowej, nie będzie on uprawniony do żądania dodatkowego odszkodowania za wadę.

f) Jeżeli po nieudanej próbie wykonania świadczenia klient zdecyduje się na dochodzenie odszkodowania, klient zatrzyma towar, jeśli można się tego spodziewać. Odszkodowanie jest ograniczone do różnicy pomiędzy ceną zakupu a wartością przedmiotu wadliwego.

g) Dane techniczne podane w naszym katalogu lub inne opisy naszych produktów (z wyłączeniem opakowania) stanowią uzgodnione normy dla dostarczanych przez nas produktów oświetleniowych. Publiczne oświadczenia, zalecenia lub reklamy dokonywane przez nas poza tym nie stanowią żadnej umownej specyfikacji jakości towaru. Średni okres użytkowania oznacza, że co najmniej 50 % produktów oświetleniowych w jednostce opakowania ma średni okres użytkowania określony dla danego typu produktu oświetleniowego, pod warunkiem przestrzegania napięcia znamionowego, normalnych warunków włączania i normalnego dziennego okresu użytkowania.

h) Niezależnie od średniej okresu użytkowania, gwarancja jest ograniczona do 12 miesięcy od daty dostawy.

i) W przypadku otrzymania od nas instrukcji montażu/instalacji, zawierających błędy, jesteśmy zobowiązani do dostarczenia instrukcji montażu/instalacji, które nie zawierają błędów, ale tylko wtedy, gdy błędy w instrukcji montażu uniemożliwiają prawidłowy montaż.

j) O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, nie udzielamy Klientowi żadnych gwarancji w sensie prawnym.

8. Korekta umowy

Jeżeli nieprzewidziane zdarzenia, o których mowa w punkcie 3 (c) powyżej, znacząco zmienią znaczenie ekonomiczne lub przedmiot dostawy lub świadczenia, lub będą miały istotny wpływ na nasz sektor, umowa zostanie odpowiednio skorygowana w zakresie odpowiadającym dobrej wierze. Jeżeli z ekonomicznego punktu widzenia nie jest to uzasadnione, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy. Jeśli chcemy skorzystać z tego prawa odstąpienia od umowy, musimy niezwłocznie powiadomić o tym Klienta, informując go o skutkach zdarzenia, nawet jeśli przedłużenie terminu dostawy zostało pierwotnie uzgodnione z Klientem.

9. Ograniczenia odpowiedzialności

a) Za wszelkiego rodzaju szkody ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa tylko w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, w przypadku uszczerbku na zdrowiu, obrażeń ciała lub śmierci oraz w przypadku roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt.

b) W przypadku naruszenia kardynalnych obowiązków w wyniku lekkiego niedbalstwa, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do typowej dla danego rodzaju umowy, przeciętnej przewidywalnej szkody bezpośredniej, biorąc pod uwagę rodzaj dostarczonego towaru. Dotyczy to również lekkiego niedbalstwa naszych przedstawicieli prawnych lub osób pomagających nam w wypełnianiu naszych obowiązków. W pozostałych przypadkach nasza odpowiedzialność jest wykluczona.

c) Roszczenia klienta o odszkodowanie za wady naszych produktów przedawniają się po upływie roku od daty dostawy towaru. Uszkodzenia te zostaną naprawione tylko wtedy, gdy nasze produkty były użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi.

d) Nasze odszkodowanie za straty jest ograniczone do kwoty 5.000.000 EUR w każdym przypadku odpowiedzialności.

e) Informacje techniczne lub porady, które nie są związane z podstawowym stosunkiem umownym, są przez nas udzielane bezpłatnie i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.

10. Etykiety towarów, ograniczenia eksportu, gwarancja patentowa

a) Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody Klient nie jest uprawniony do zmiany naszych towarów, usunięcia naszych pieczęci lub etykiet, ani do umieszczania specjalnych pieczęci w sposób, który pozwalałby sądzić, że towary te zostały wyprodukowane przez Klienta lub osobę trzecią.

b) W Republice Federalnej Niemiec przejmujemy odpowiedzialność za to, że sprzedawany towar jest wolny od praw osób trzecich. Jeżeli osoby trzecie wystąpią z uzasadnionymi roszczeniami wynikającymi z praw własności przemysłowej, na nasz koszt otrzymamy licencję dla Klienta, zastąpimy sprzedany towar towarem wolnym od praw własności przemysłowej lub odbierzemy towar w zamian za zwrot ceny zakupu, według naszego uznania.

c) Nasza odpowiedzialność za to, że użytkowanie sprzedanego towaru narusza prawa własności przemysłowej osób trzecich, jest ograniczona do rażącego niedbalstwa i działania umyślnego.

11. Prawo właściwe, miejsce zamieszkania, zbywalność

a) Umowa podlega prawu materialnemu Holandii. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

b) Uzgodniono, że w Amsterdamie znajdują się wszystkie roszczenia Klienta wobec nas, które wynikają z umowy, w tym postępowania w sprawie weksli i aktów notarialnych. Możemy również pozywać Klienta w jego siedzibie.

c) Nieskuteczność prawna poszczególnych postanowień stosunku umownego nie powoduje nieważności umowy, chyba że spowodowałoby to poważną frustrację umowy.

BLV Licht- und Vakuumtechnik GmbH, Muenchener Straße 10, 85643 Steinhoering, Niemcy